Privacayreglement

Wij nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Als praktijk gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat naast uw NAW gegevens, gegevens voor de financiële administratie, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Een aantal regels omtrent uw privacy is in onderstaand weergegeven. Voor de volledige versie, klik hier.

Beveiliging van uw gegevens

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.

Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers en eventueel bij de behandeling betrokken stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Onderstaande tekst overlapt de bovenstaande.  Laten we even afstemmen welke we kiezen.

Indien we andere betrokkenen op de hoogte dienen te stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling of andere gegevens uit uw dossiers gebruiken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, statistiek of intercollegiale overleggen vragen wij u daarvoor toestemming. Daartoe overleggen we bij het intakegesprek een behandelovereenkomst, waarin we u hiervoor toestemming vragen. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn

Wij zijn wettelijke verplicht patiëntengegevens gedurende 15 jaar te bewaren, vanaf het moment van vervaardiging of dat de patiënt de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Na die tijd worden de patiëntengegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke norm vernietigd. U heeft recht tot inzage in uw dossier. U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Hier ook nog recht op correctie vermelden

Share This