Privacayreglement

Als oefentherapeut Mensendieck nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kan een zorgverlener geen goede zorg verlenen en ontbreken er allerlei gegevens voor de bedrijfsvoering. Wij bewaken de kwaliteit, vertrouwelijkheid en volledigheid van deze persoonlijke informatie en volgen hierin de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wgbo (Wet geneeskundige behandelovereenkomst)

De wettelijke grondslag (en verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens van patiënten vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Zodra een patiënt een zorgverlener benadert voor het leveren van zorg is er sprake van een behandelingsovereenkomst (AVG-grondslag 2). De Wgbo schrijft voor dat er een medisch dossier wordt bijgehouden (AVG-grondslag 3) en dat deze voor 15 jaar wordt bewaard.
Om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens is een aantal regels vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement’
Een volledige versie kunt u opvragen in de praktijk.

Verwerking van uw gegevens
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– het verlenen van oefentherapeutische zorg;
– het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
– geanonimiseerd ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

De volgende gegevens verwerken wij:
– naam
– adres/contactgegevens
– geboortedatum
– BSN nummer
– medische gegevens
– naam huisarts/andere zorgverleners
– gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
– zorgverzekeraar/polisnummer
– emailadres
– registratienummer en soort identiteitsbewijs

Rechten
Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken heeft u diverse rechten.
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht om een kopie van uw dossier over te dragen aan een andere oefentherapeut. We zullen dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand aan dit verzoek voldoen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via beveiligde mail sturen naar info@inbewegingnaarbalans.nl. Indien u niet over een beveiligde mailomgeving beschikt, kunt u ons het verzoek per post doen toekomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u zich aan ons te legitimeren. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging van uw gegevens
Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Bovendien nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Wij vragen uw mondelinge toestemming voor het verstrekken van een verslag aan uw huisarts, verwijzer of andere zorgverlener die bij uw behandeling betrokken is.
Voor een verzoek voor het delen van informatie met derden (bedrijfsarts, letselschadebureau) willen wij een schriftelijk door uw ondertekende verklaring ontvangen waarin duidelijk staat aangegeven welke gegevens wij mogen verstrekken.
Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Behalve de oefentherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere medewerkers, waarnemers en eventueel bij de behandeling betrokken stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en dienen zich te houden aan AVG en Wgbo.

Bewaartermijn
Wij zijn wettelijke verplicht patiëntengegevens gedurende 15 jaar te bewaren, vanaf het moment van vervaardiging of bij minderjarigen vanaf het moment dat de patiënt de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Na die tijd worden de patiëntengegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke norm vernietigd. U heeft recht tot inzage in uw dossier. U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Mocht u niet tevreden zijn over het omgaan met uw privacy, wilt u ons dat dan melden? Daarnaast staat het u vrij om ten allen tijden een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Blog

Over Melatonine

Over Melatonine

Melatonine; wanneer gebruik je het? Iedereen gebruikt melatonine, het is namelijk een lichaamseigen stof. Een hormoon dat wordt aangetuurd door onze biologische klok, waardoor we slaperig worden. Dit proces begint al vele uren voordat u daadwerkelijk...

Een juiste houding..

Een juiste houding..

Zitten of staan met een kromme rug, hoe vaak doet u het? In ons dagelijks leven staan of zitten we met een ‘kromme’ rug. Zeker sinds de computers, tablets, smartphones en laptops ’s hun intreden hebben gedaan. Maar ook op het werk of in de rij bij de supermarkt. Kijkt...

Adem ik verkeerd?

Adem ik verkeerd?

Kunnen we “verkeerd” ademen? Soms voelt dat wel zo. Het ademen is bijvoorbeeld hoog  of snel. Is dat een probleem? Dat hangt af van wat we doen. We hoeven niet te streven naar een “goede” ademhaling, die bij alles wat we doen in  de buik...

Share This