Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De patiënt/cliënt is  betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck.
Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of niet minimaal 24 uur van te voren afzegt, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld in rekening te brengen. Het no-show bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Het actuele tarief vindt u bij tarieven.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de  patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Mensendieck heeft.
Alle kosten, ontstaan ten  gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.
Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Blog

Over Melatonine

Over Melatonine

Melatonine; wanneer gebruik je het? Iedereen gebruikt melatonine, het is namelijk een lichaamseigen stof. Een hormoon dat wordt aangetuurd door onze biologische klok, waardoor we slaperig worden. Dit proces begint al vele uren voordat u daadwerkelijk...

Een juiste houding..

Een juiste houding..

Zitten of staan met een kromme rug, hoe vaak doet u het? In ons dagelijks leven staan of zitten we met een ‘kromme’ rug. Zeker sinds de computers, tablets, smartphones en laptops ’s hun intreden hebben gedaan. Maar ook op het werk of in de rij bij de supermarkt. Kijkt...

Adem ik verkeerd?

Adem ik verkeerd?

Kunnen we “verkeerd” ademen? Soms voelt dat wel zo. Het ademen is bijvoorbeeld hoog  of snel. Is dat een probleem? Dat hangt af van wat we doen. We hoeven niet te streven naar een “goede” ademhaling, die bij alles wat we doen in  de buik...

Share This